Fundació Mútua Catalana

CONCURS DE PINTURA


La cultura, el nostre llegat

VII CONCURS DE PINTURA, DIBUIX I GRAVAT

Tinglado nº 1, Moll de Costa, Tarragona

Del 17 de novembre al 11
de desembre del 2022

Següent concurs de pintura

Dies
:
Hores
:
Minuts
:
Segons

BASES DEL CONCURS

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases específiques és regular el procediment per a concedir els premis de la Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC). Amb la finalitat de fomentar la creació i la innovació es convoquen els següents concursos:

VI edició del Concurs de pintura FPMC, a totes les seves técniques i estils.

V edició del Concurs de Dibuix i Gravat FPMC, que pretén fomentar la divulgació i la pràctica de tècniques d'aquesta especialitat.

SEGONA.- Dotació econòmica dels premis

Aquests premis tenen una doble recompensa: una dotació econòmica als tres premiats i l'exhibició de les obres finalistes a la sala d'exposicións del Tinglado nº 1 del Moll de Costa a Tarragona del 17/11/22 al 11/12/22.

Dotació econòmica dels premis:

CATEGORIA PINTURA
5.000€

CATEGORIA PINTURA LOCAL
1.200€

CATEGORIA DIBUIX/GRAVAT
1.000€

La comunicació dels premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició, el 17 de novembre de 2022 a les 19:00 hores.

Els guardons als premiats seran entregats posteriorment, durant la celebració de l'acte anual de la FPMC.

TERCERA.- Beneficiaris

Poden acollir-se a aquestes bases tots els artistes de l'Estat Espanyol que treballen a l'especialitat de pintura, dibuix i/o gravat.

Els concursants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessaris per a participar al concurs i per a la resta de tràmits, d'acord amb la normativa vigent.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els concursants donen el seu consentiment a que l'organització del concurs realitzi les comprovacions i acreditacions d'ofici sense que el concursant presenti cap documentació per a donar la seva autorització expressa.

QUARTA.- Condicions específiques de participació

Seran admeses obres originals, signades i inèdites, és a dir, que no hagin sigut exposades ni premiades a cap altre certamen o exposició. La tècnica i el tema seran lliures.

PINTURES
S'han d'enviar sense marc o bé amb un llistó. La mesura de les pintures no serà inferior a 54 centímetres ni superior a 130 centímetres.

DIBUIX/GRAVAT
S'ha d'enviar amb un suport ferm per a la seva exposició, amb o sense marc (en el cas de portar-lo, serà el mínim necessari) i no s'admetrà vidre, al seu defecte poden usar-se materials plàstics. La mesura serà d'un màxim de 100 centímetres de longitud.

CINQUENA.- Obres

Les obres seleccionades seran exposades públicament. Cada autor podrà presentar una única obra per categoria, signada a la part davantera. Junt a l'obra, es deurà entregar, adherit a la part posterior, les característiques tècniques de l'obra i un sobre tancat amb el formulari d'inscripció.

Els artistes seleccionats han de cedir, per escrit, els drets de reproducció de la seva obra per a figurar al catàleg, determinant la modalitat d'explotació i el temps i àmbit territorial. L'organització del concurs vetllarà per la conservació i vigilància de les obres rebudes.

Les obres s'han de presentar del 1 al 30 d'octubre de 2022, en horari de 10-13h*, al Tinglado nº 1 Moll de Costa a Tarragona.

SISENA.- Transport

Les despeses de transport (tant d'enviament com de la devolució), embalatge, assegurances, etc. corren a compte i risc del concursant.

Les obres s'han d'enviar amb un embalatge reutilitzable, que s'utilitzarà quan siguin retornades.

Les obres no embalades només podran ser portades i retirades directament de les instal·lacions del Moll de Costa.

SETENA.- Jurat

El jurat es reserva el dret de no exposar les obres si no ofereixen, segons el seu criteri, un mínim de qualitat, tant en l'execució com en la presentació.

La FPMC escollirà als membres del jurat, que serà format per representants de la mateixa, crítics d'art i membres de les entitats col·laboradores: Port de Tarragona, Ajuntament de Tarragona, URV i Generalitat de Catalunya.

El veredicte del jurat és inapel·lable. Aquest pot declarar desert el lliurament de qualsevol premi si considera que les obres presentades no són suficientment meritòries.

VUITENA.- Propietat de les obres

Les obres premiades passaran a ser propietat de la FPMC de Tarragona. Aquesta serà propietària de les obres, incloent tots els drets d'explotació de la propietat intel·lectual, amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límit de temps ni àmbit territorial, i en especial dels drets de comunicació pública i reproducció total i parcial, inclòs el lloguer i la cessió a tercers.

Les obres no premiades hauran de ser retirades pels seus autors en el termini de 15 dies, a comptar des del dia següent a la data de clausura de l'exposició. Complert aquest termini, la FPMC no es farà responsable de les obres sota cap concepte i, de les no retirades, podrà disposar lliurement en la forma que consideri oportuna.

L'incompliment de qualsevol dels requisits mencionats als apartats anteriors significarà l'exclusió del dret de participació o bé, si és necessari, l'anul·lació per part de la Fundació de la concessió del premi.

NOVENA.- Acceptació de les bases

El fet de participar a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases.

DESENA.- Interpretació de les bases

La Fundació Privada Mútua Catalana, òrgan competent per a la concessió, a proposta i criteri del jurat clarificador, es reserva la facultat per a resoldre qualsevol aspecte no previst a aquestes bases o qualsevol dubte que suggereixi a la seva aplicació.

Fotografies de la darrera edició


© 2019 FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA