La Fundació Privada Mútua Catalana és una entitat sense ànim de lucre, que té per objecte promoure i fomentar el conreu i difusió de la cultura i les arts amb el desplegament d’activitats socials, benèfiques, ecològiques, polítiques, econòmiques, jurídiques, docents, filantròpiques, d’estudi científic i, en general, aptes per a llur desenvolupament; i també col·laborant-hi i guardonant-les.

La Fundació desplega les seves activitats principalment dins l’àmbit territorial històric de Tarragona, per bé que la seva voluntat és estendre’n els beneficis en allò possible a tots els ciutadans: de Catalunya, de l’Estat, de la Unió Europea i de qualsevol altre lloc.