La Fundació Privada Mútua Catalana, amb l’objectiu social de donar suport a la cultura, anuncia una convocatòria de concessió d’ajuts per a activitats culturals programades per a l’any 2019, a la qual hi poden concórrer grups, associacions, entitats i tota mena de col·lectius legalment constituïts.

La sol·licitud, que s’ha de dirigir al domicili social de la Fundació (Rambla Nova, 56; 43004 Tarragona), abans del dia 20 de desembre de 2018, ha d’incloure les següents dades:

Identificació:

 • - Entitat sol·licitant: nom, adreça, telèfon, adreça electrònica, NIF, núm. compte bancari
 • - Representant de l’entitat: Nom, DNI i càrrec

Activitat de l'ajut demanat:

 • - Nom, concepte, data
 • - Escrit explicatiu i raonat de l’activitat que s’ha d’ajudar
 • - Pressupost total previst
 • - Import de l’ajut que es demana

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • - Fotocòpies del DNI i del NIF. (1)
 • - Fotocòpia dels estatuts vigents de l’entitat. (1)
 • - Document acreditatiu de la condició del signant. (1)
 • - Declaració que expressi l’existència o no d’altres patrocinadors de l’activitat, o bé, si és el cas, la intenció de demanar-los i a qui
 • - Memòria succinta de l’activitat de l’entitat els darrers dos anys


Tarragona, octubre de 2018

(1) Només per a les entitats que els darrers anys no hagin fet cap sol·licitud